Formularz reklamacji / zwrotu / wymiany

POBIERZ formularz w formacie pdf

__________________________________
miejscowość, data

FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU / WYMIANY*1

Imię i nazwisko:
____________________________________________________________________________

Adres:
____________________________________________________________________________

Nr kontaktowy:
____________________________________________________________________________

Nr zamówienia:
____________________________________________________________________________

Nr konta bankowego Klienta:

____________________________________________________________________________

Przyczyna reklamacji / zwrotu / wymiany*1:
data i podpis Klienta
_______________________________________________________________

*1 niepotrzebne skreślić

*2 niepotrzebne skreślić