Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego KAZAR POLSKA Sp. z o.o.

Wersja z dnia 20.04.2017r.

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, za pośrednictwem którego jest dokonywana sprzedaż produktów ekologicznych KAZAR POLSKA Sp. z.o.o. .
 2. Usługodawcą jest spółka Kazar Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP: 5252626782, REGON: 36226625200000, KRS: 0000571279.

II. Definicje

Poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem kazarpolska.pl.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem kazarpolska.pl korzysta z Usług oraz zawarła z Usługodawcą Umowę o założenie Konta w Sklepie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług i funkcjonalności, do których nie jest konieczne założenie Konta, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem kazarpolska.pl.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z Usługodawcą .
 5. Usługodawca – spółka Kazar Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP: 5252626782, REGON: 36226625200000, KRS: 0000571279.
 6. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej kazarpolska.pl drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem kazarpolska.pl,
 8. Konto – konto Klienta założone zgodnie z Regulaminem przez niego w Sklepie.
 9. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi Konta w ramach Sklepu, której treść ustalona jest Regulaminem.
 10. Towar – produkty ekologiczne – sprzedawane w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie przez Usługodawcę.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika lub Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Usługodawcy, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem albo Użytkownikiem drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej kazarpolska.pl. Sposób zawarcia i treść są określane Regulaminem.
 13. Cena – cena sprzedaży Towaru wskazana w Sklepie, która wyraża się w złotych i zawiera podatek VAT.
 14. Formularz Rejestracji – kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, w celu założenia Konta w Sklepie.
 15. Formularz Zamówienia – kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego wypełnienie jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 t.j.).
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.).
 19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 t.j. z późn. zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług, które są świadczone przez Usługodawcę, w tym w szczególności: prowadzenie Konta, udostępnianie Sklepu, oraz zawieranie Umów Sprzedaży.
 2. Założenie Konta w Sklepie lub zawarcie Umowy oznaczają akceptacją Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią Umowy, zawieranej poprzez założenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługa Sklepu świadczona jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu w formie elektronicznej.
 4. Usługi świadczone są w języku polskim, a Język ten jest właściwy także dla Umowy, Umowy Sprzedaży, Regulaminu oraz wszelkich innych oświadczeń Usługodawcy, Klienta i Użytkownika.
 5. Korzystanie z Usług może wiązać się z nieuprawnioną ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Usługodawcą a Klientem / Użytkownikiem za pośrednictwem internetu .
 6. Ogólne warunki korzystania z Usług określa pkt IV Regulaminu.

IV. Ogólne zasady korzystania z Usług

 1. Aby skorzystać z Usług, należy spełnić następujące wymogi techniczne:
  1. posiadać konto poczty elektronicznej,
  2. posiadać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
  3. urządzenia, o którym mowa w pkt. b, musi posiadać aktywne połączenie z siecią Internet,
  4. posiadać prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b, systemu operacyjnego.
  5. posiadać prawidłowo zainstalowanej w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b, przeglądarki internetowej.
  6. włączyć w używanej przez przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. 5 powyżej, akceptację plików „cookies”.
 2. Towary oferowane w Sklepie są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, znakowane zgodnie z przepisami prawa polskiego, zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku oraz są fabrycznie nowe.
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 21 roboczych. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy, o którym mowa w pkt. VI ust. 12.Towary widoczne w Sklepie są dostępne do sprzedaży.
 4. Usługodawca zastrzega, że koszty połączenia z internetem Klienta / Użytkownika w celu skorzystania ze Sklepu, obciążają tego Klienta / Użytkownika.

V. Konto w Sklepie Umowa związana z założeniem konta

 1. Założyć Konto w Sklepie może wyłącznie osoba fizyczna:
  1. pełnoletnia,
  2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. która poda wszystkie wymagane dane przy wypełnianiu Formularza Rejestracji zgodnie z prawdą,

albo osoba prawna.

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularza Rejestracji, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptować Regulamin (zawarcie Umowy). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie wymaganych a także stworzenie hasła dostępu do Konta.
 2. Adres korespondencji e-mail Klienta oraz utworzone przez niego hasło dostępu stanowić będą dane służące do logowania do Konta w Sklepie.
 3. Zabronione jest dodawanie w Formularzu Rejestracji osobowych osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 7, jak również treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku “ZAREJESTRUJ” jest równoznaczne z zawarciem Umowy związanej z założeniem konta i skutkuje wysłaniem Formularza Rejestracji do Usługodawcy.
 5. Usługodawca po zawarciu Umowy na podany przez Klienta adres korespondencji e-mail wysyła wiadomość potwierdzającą założenia Konta w Sklepie.
 6. Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w ust. 6 powyżej, bez podania przyczyn. Postanowienia zawarte w Regulaminie w pkt. VII ust. 1, 2, 10 stosuje się odpowiednio.

VI. Zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Usługodawca świadczy usługę sklepu internetowego (Sklepu) drogą elektroniczną. W ramach korzystana ze Sklepu Klienci i Użytkownicy mają możliwość dokonywania zakupu Towarów poprzez zawieranie Umów Sprzedaży z Usługodawcą.
 2. Osobą, która zawiera Umowę Sprzedaży może być wyłącznie osoba:
  1. posiadająca w Sklepie Konto na które się zalogowała (Klient), albo osoba, która zdecydowała się na dokonanie Zamówienia bez zakładania Konta (Użytkownik) i która wyraziła zgodę przetwarzanie jej danych osobowych oraz na brzmienie Regulaminu,
  2. pełnoletnia,
  3. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. która podała wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy dokonać wyboru Towarów ze strony internetowej Sklepu, a następnie dodanie ich do koszyka poprzez użycie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy danym Towarze. Klient/Użytkownik określa również liczbę sztuk zamawianego Towaru.
 4. Towary znajdujące się w koszyku nie są Towarami zamówionymi. Klient/Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, może również usunąć znajdujące się tam Towary, zmienić ich ilości, a także całkowicie zrezygnować z dokonania zakupu.
 5. Po umieszczeniu w koszyku wszystkich towarów, które Klient / Użytkownik zamawia, należy wybrać sposób dostawy oraz dodać ewentualne uwagi.
 6. Jeżeli Użytkownik zdecydował się zawrzeć Umowę Sprzedaży powinien w tym celu podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a więc co najmniej: adres korespondencji e-mail, imię i nazwisko, pełen adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz co najmniej jeden numer telefonu. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Klient / Użytkownik podać dane osobowych osób trzecich wyłącznie za wiedzą tych osób, po uzyskaniu ich zgody. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby te posiadają informacje, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest spółka Kazar Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP: 5252626782, REGON: 36226625200000, KRS: 0000571279,
  2. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych i są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy Sprzedaży,
  3. dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez Klienta / Użytkownika,
  4. osobie takiej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
  5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 8. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie podany jej koszt, który zostanie dodany do kwoty do zapłaty.
 9. Uzupełniając końcową część Formularza Zamówienia wybiera się sposób płatności.
  Kliknięcie w dany sposób płatności powoduje przekierowanie do strony z podsumowaniem Zamówienia zawierającą końcową kwotę oraz przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie, że Klient / Użytkownik wie, że złożenie Zamówienia wywołuje obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 10. Usługodawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia i jego specyfikację poprzez wysłanie stosownej informacji na podany adres korespondencji e-mail, a tym samym potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia po uzyskaniu płatności, z zastrzeżeniem, że jeżeli wybrano opcję zapłaty określoną w pkt. XII ust. 2 pkt 5 Regulaminu, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu.
 12. Usługodawca wysyła Towar na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 13. Towar dostarcza się za pomocą firmy kurierskiej. Czas i koszt dostawy za pomocą firmy kurierskiej wskazany jest w zakładce PŁATNOŚĆ I DOSTAWA. Koszty dostawy ponosi Klient / Użytkownik.
 14. Do zamówienia dołącza się dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. Przy składaniu Zamówienia dołączony zostanie paragon. W przypadku wyboru faktury Klient / Użytkownik będzie musiał podać dane niezbędne do wystawienia faktury w komentarzu do transakcji (UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 zgodnie z ustawą z dn. 4.07.2019r. o zmianie podatków od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1520) należy podać numer NIP w momencie zakupu towaru. Sprzedawca ma możliwość do wystawienia faktury vat TYLKO do paragonu z umieszczonym numerem NIP jako identyfikacja nabywcy. Prosimy o podanie numeru NIP w UWAGACH do zamówienia.).
 15. Przed odebraniem Towaru zaleca się sprawdzenie, czy podczas transportu opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia, zalecane jest nie odbieranie Towaru a następnie wypełnienie protokołu szkody, który będzie dostępny u przewoźnika oraz skontaktowanie się z Usługodawcą. Zastrzeżenia dotyczące towaru są przyjmowane do 48h od momentu odbioru paczki.

VII. Prawo odstąpienia Konsumentów

 1. Klient / Użytkownik, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta / Użytkownika lub wskazaną przez niego do odbioru towaru osobę trzecią.
 2. W sytuacji opisanej w ust. 1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient / Użytkownik składa Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Plac Powstańców Warszawskich 2, 00-030 Warszawa. Dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest dzień nadania oświadczenia. Oznacza to, że oświadczenie takie musi zostać nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient może również odstąpić od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza zwrotu na email: sklep@kazarpolska.pl
 4. W przypadku gdy Klient / Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży niezwłocznie zwracane są mu wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem przypadku wybrania przez Klienta / Użytkownika innego sposobu dostarczenia niż najtańszy sposób oferowany przez Usługodawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest poprzez użycie takiego samego sposobu płatności, jaki został pierwotnie użyty przez Klienta / Użytkownika przy dokonywaniu transakcji. Klient / Użytkownik może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności, z zastrzeżeniem, że sposób ten nie może się wiązać dla Klienta / Użytkownika z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub do chwili dostarczenia Usługodawcy przez Klienta / Użytkownika dowodu ich odesłania (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej).
 7. Klient / Użytkownik niezwłocznie powinien odesłać lub przekazać Towar do Usługodawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Klient / Użytkownik ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Klient / Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów, które wynika z korzystania z nich w jakikolwiek inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (Formularz Zwrotu) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz znajduje się w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE . Jako wzór odstąpienia od umowy Klient/Użytkownik może również wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

VIII. Prawa i obowiązki Klienta / Użytkownika

 1. Klient / Użytkownik jest zobowiązany do podania Usługodawcy prawdziwych danych i informacji oraz do właściwego wypełnienia Formularza Rejestracji, natomiast przy składaniu Zamówienia – do właściwego wypełnienia Formularza Zamówienia.
 2. Klient / Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Klient jest zobowiązany i odpowiedzialny za dołożenie wszelkiej należytej staranności ze swojej strony przy zachowaniu w poufności hasła dostępu do Konta, przez co rozumie się przede wszystkim nie ujawnianie tej informacji osobom trzecim, a także za każdorazowe wylogowanie się z Konta po zakończeniu korzystania z niego.
 4. Klient / Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie swojemu połączenia z siecią publiczną, za pośrednictwem której korzysta z Usług, bezpieczeństwa. Usługodawca informuje Klienta / Użytkownika, że korzystanie z Usług może się wiązać z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.

IX. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę pozwalające mu na świadczenie Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak niezbędnej wiedzy technicznej Klienta/Użytkownika lub niespełnienie przez niego wymogów technicznych określonych w pkt. IV ust. 1 niezbędnych do korzystania ze Sklepu.
 3. Usługodawca zastrzega i wskazuje, iż w okresie przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług może być dla Klienta/Użytkownika przejściowo utrudniony lub niemożliwy.

X. Płatności

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmieniania Cen oraz asortymentu Towarów. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. Klient / Użytkownik może uiścić Ceny:
  1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 91-1050-1520-1000-0090-3069-0847, wpisując w tytule numer składanego Zamówienia,
  2. za pomocą systemu Przelewy24.pl, którego dostawcą jest spółka PayPro S.A,
  3. gotówką przy dostawie Towarów (POBRANIE).
 3. Płatność z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy uważa się za wykonaną lub, w przypadku płatności dokonanych w sposób określony w ust. 2 pkt 5 powyżej, z chwilą jej przekazania uprawnionej do tego osobie podczas otrzymywania dostawy.
 4. Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży po otrzymania płatności w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem, że jeżeli Klienta / Użytkownika wybierze sposób płatności określony w ust. 2 pkt 5 powyżej Usługodawca niezwłocznie po potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Przy wyborze płatności przelewem zwykłym klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie jest anulowane.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty płatności związane z wybranym sposobem płatności obciążają Klienta / Użytkownika.

XI. Usunięcie Konta w Sklepie

 1. Klient w każdym czasie może zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta w Sklepie. Żądanie takie należy zgłosić Usługodawcy na adres korespondencji e-mail: sklep@kazarpolska.pl. Usługodawca w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia takiego żądania dokona usunięcia Konta Klienta.
 2. Usługodawca zastrzega, a Klient wyraża na to zgodę, iż Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta w Sklepie, w przypadku gdy Klient:
  1. rażąco narusza Regulamin lub przepisy prawa pomimo wysłanego upomnienia,
  2. podał dane w jakikolwiek sposób nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd, które są niezbędne do założenia Konta lub wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Usunięcie Konta Klienta w Sklepie skutkuje:
  1. utratą wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta,
  2. rozwiązaniem Umowy.
 4. Usunięcie zgodnie z Regulaminem Konta Klienta w Sklepie przez Usługodawcę nie wpływa w żaden sposób na ważność już zawartych z Użytkownikiem Umów Sprzedaży.
 5. Usunięcie Konta Klienta w Sklepie zgodnie z ust. 2 powyżej może stanowić podstawę odmowy ponownej rejestracji takiego Klienta w Sklepie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywanie danych dotyczących Klienta / Użytkownika i zawartych z nim Umów Sprzedaży w takim zakresie, w jakim obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Towarów Klient/Użytkownik składa:
  1. w formie pisemnej na adres: Kazar Polska, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,, z dopiskiem „Reklamacja” – załączając wypełniony Formularz reklamacji,
  2. w formie elektronicznej na adres: sklep@kazarpolska.pl wpisując w temacie „Reklamacja” – załączając wypełniony Formularz reklamacji.
 2. Reklamacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klientowi/Użytkownikowi składa się w terminie do 7 (siedmiu) dni od wystąpienia takiego zdarzenia:
  1. w formie pisemnej na adres: Kazar Polska, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa z dopiskiem – „Reklamacja – Usługi”,
  2. w formie elektronicznej na adres: sklep@kazarpolska.pl wpisując w temacie „Reklamacja – Usługi”.
 3. Reklamacja zawiera imię i nazwisko Klienta / Użytkownika, adres do korespondencji, adres do korespondencji e-mail, opis zastrzeżeń lub zdarzenia. Reklamacja musi również zawierać określenie Towaru i numer Zamówienia.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Usługodawcę reklamacji sporządzonej zgodnie z Regulaminem zostanie ona rozpatrzona. Klient / Użytkownik zostanie o rozstrzygnięciu powiadomiony drogą korespondencji e-mail.
 5. Wszelkie uwagi, które nie stanowią reklamacji, a które są związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Kazar Polska, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa z dopiskiem – „Uwagi” lub w formie elektronicznej na adres: sklep@kazarpolska.pl wpisując w temacie „Uwagi”.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wraz z załącznikami w aktualnej wersji dostępny jest pod adresem packingsorted.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich niezbędnych zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Klienta / Użytkownika z chwilą wyrażenia jego zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Klient będzie mógł zaakceptować zmiany w Regulaminie po zalogowaniu się na Konto, Użytkownik będzie mógł je zaakceptować w trakcie procedury zawierania Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Jeżeli Klient / Użytkownik zawiera umowę jako Konsument, a przepisy prawne kraju jego miejsca zwykłego pobytu gwarantują wyższy poziom ochrony konsumenta niż przepisy prawa polskiego, takiemu Klientowi / Użytkownikowi zapewnia się ten wyższy poziom ochrony.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Polityka plików „cookies”,
 2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji/zwrotu/wymiany.

Warszawa, dnia 20.04.2017r.